नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

कार्यविवरण

  • अन्तरगतका फार्म/केन्द्रहरुलाई  आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमगत निर्देशन र पृष्ठपोषण,
  • फलफूल बाली प्रबर्द्धनको क्षेत्रमा देशको फोकल कार्यालय ।
  • फलफूल बाली बस्तुको राष्ट्रिय महत्वका विशेष उत्पादन कार्यक्रम जस्तै, मिशन कार्यक्रम तर्जुमा तथा संचालन ।
  • फलफूल विकास सम्बन्धित समस्या पहिचान र समस्या समाधानका लागि कृषि विभागलाई नीतिगत सुझाव ।
  • अन्तरगतका फार्म केन्द्रहरुमा नविनतम् प्रविधि प्रदर्शन तथा प्रसारणको व्यवस्था सम्बन्धी कार्य ।
  • फलफूलहरुको प्रसारण सामग्री उत्पादन तथा वितरणमा समन्वयको व्यवस्था ।
  • फलफूल सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रियस्तरमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने ।
  • फार्म केन्द्र व्यवस्थापनका लागि कृषि विभागलाई आवश्यक परामर्श उपलव्ध गराउने ।
  • नेपाल सरकारले तोकेको फलफूल विकास सम्वन्धी अन्य कार्यहरु ।

© National Centre for Fruit Development, Kirtipur

Powered By: Matrix Softech

Page Visited : good hits