नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

कीर्तिपुर, काठमाडौँ

फोन नं. ०१-५९०५०३७, ५९०५७४२, ५९०५०३५
इमेल: ncfd.gov.np@gmail.com/ info@ncfd.gov.np
फ्याक्स : ०१-४३३-७७१