फलफुल भण्डारणको लागि देशभर रहेका कोल्ड स्टोरहरुको विवरण 1.58 MB
स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन निर्देशिका (दोस्रो संसोधन २०७२) 4 MB
स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ (प्रथम संसोधन) 4.06 MB
सुन्तला खेती बिमालेख 1.4 MB
कागती खेती बिमालेख 1.44 MB
किवि खेती बिमालेख 636.77 KB
केरा खेती बिमालेख 172.77 KB
जुनार खेती बिमालेख 1.46 MB
ड्रागन फल बिमालेख 709.36 KB
फलफूल खेती बीमालेख 74.71 KB
जालीघर निर्माण २ (ट्रस पूर्ण विवरण) 3.02 MB
जालीघर निर्माण गुरुयोजना 5.18 MB
वर्षे विरुवा माग निवेदन फारम 387.74 KB
प्रमुख ६ फलफूल बालीको लाम-लागत अध्ययन प्रतिवेदन 1.03 MB
फलफूल सम्बन्धी राष्‍ट्रिय तथ्याङ्क 6.3 MB
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८” 26.73 MB
हिउँदे फलफूल विरवा माग निवेदन ढाँचा 387.69 KB
ब्यवसायिक सम्भावनायुक्त सुख्खा फलफूल बालीहरु भाग 2 48.31 MB
सम्भावनायुक्त सुख्खा फलफूल बालीहरु 45.59 MB
अनुसूची नमूना: बहुउद्धेश्यीय नर्सरी स्थापना कार्यक्रम स्थापित नर्सरीहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम 40.36 KB