प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८” 26.73 MB
अनुसूची नमूना: बहुउद्धेश्यीय नर्सरी स्थापना कार्यक्रम स्थापित नर्सरीहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम 40.36 KB
निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ 4.33 MB
स्थानीय तहमा पठाइएका फलफूल सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन प्रक्रिया, २०७७ 7.85 MB
बृहत सुन्तला अनुसन्धान विकास र बिस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ 8.2 MB
फलफुल बिरुवा उत्पादन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३, पहिलो संसोधन २०७४ 8.79 MB
कलमी काँठी प्रमाणीकरणका लागि जालीघर निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ 1.77 MB
कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७५ 6.19 MB
कार्यविधि सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती कार्यक्रम 1.48 MB
फलफूल दशक कार्यबिधि 3.49 MB
सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ 1.79 MB