Study Report on Geographical Indication, Center of Origin of Indigenous and Local Fruit Crops of Nepal 4.09 MB
हलुवावेद खेती प्रविधि 4.6 MB
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८/०७९ 2.38 MB
फलफुल भण्डारणको लागि देशभर रहेका कोल्ड स्टोरहरुको विवरण 1.58 MB
प्रमुख ६ फलफूल बालीको लाम-लागत अध्ययन प्रतिवेदन 1.03 MB
फलफूल सम्बन्धी राष्‍ट्रिय तथ्याङ्क 6.3 MB
ब्यवसायिक सम्भावनायुक्त सुख्खा फलफूल बालीहरु भाग 2 48.31 MB
सम्भावनायुक्त सुख्खा फलफूल बालीहरु 45.59 MB
राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रम वार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिका (आ.व. ०७५/०७६) 8.26 MB
मेवा खेति प्राविधिक पुस्तिका 7.56 MB
व्यवसायिक स्याउ खेति प्रविधि 22.19 MB
व्यवसायिक सिउँडीफल(Dragon Fruit) खेति प्रविधि 10.14 MB
व्यवसायिक एभोकाडो खेति प्रविधि 18.72 MB
अनार खेती प्राबिधिक पुस्तिका 3.2 MB
केरा खेती प्राबिधिक पुस्तिका 1.4 MB
किवीफल खेती प्राबिधिक पुस्तिका 1.21 MB
आँप खेती प्राबिधिक पुस्तिका 1.31 MB
सुन्तलाजात फलफूल खेती प्राबिधिक पुस्तिका 2.7 MB
नेपालभर रहेका फलफूल उत्पादन गर्ने सरकारी तथा निजी नर्सरीहरुको विवरण 184.89 KB
सेलार स्टोर 1001.16 KB