नास्पातीमा तालीम तथा काँटछाँट
Bordeaux Mixture ( बोर्डो मिश्रण) बनाउने तरिका
काष्ठफलको उत्पादन बढाउन सक्दा बजार अभाव हुँदैन