राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रम 547.26 KB
सेलार स्टोर 1001.16 KB
सुन्तलाजात बालीमा लाग्ने रोग तथा किरा 1.53 MB
सुन्तलाजात फलफुल खेती प्रविधि 953.1 KB
सुन्तला बगैचा मासिने कारण र व्यवस्थापन 783.08 KB
फल कुहाउने औंसा नियन्त्रण 5.12 MB
प्राङ्गारिक कफी खेती म्यानुवल 11.93 MB
चिया खेती म्यानुवल 6.16 MB
कागती खेती प्रविधि 882.04 KB
समशितोष्ण फलफूल खेती प्रविधि 1.43 MB
उष्ण प्रदेशिय फलफूल खेतीे प्रविधि पुस्तिका 3.29 MB
शितोष्ण फलफूल खेती प्रविधि 1.12 MB
जैतुन खेति 3.1 MB
२०७६ चैत्र देखि २०७७ असार 559.71 KB
वागवानी विकास कार्यक्रम बार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क प्रतिवेदन २०७४/७५ 1.66 MB
फलफूल विकास आयोजना प्रतिवेदन 2.77 MB
विरुवा उत्पादनको लागि फर्शिंग सहित स्क्रिन हाउस निर्माणको लागि अनुमान र बिल 1.33 MB
बिरुवा उत्पादनको लागि स्क्रिन हाउस निर्माणको लागि अनुमान र बिल 1.33 MB
बृहत सुन्तला अनुसन्धान विकास र बिस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ 8.2 MB
फलफुल बिरुवा उत्पादन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३, पहिलो संसोधन २०७४ 8.79 MB