Study Report on Geographical Indication, Center of Origin of Indigenous and Local Fruit Crops of Nepal 4.09 MB
हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 1.73 MB
प्रदेश-तथा-स्थानिय-तहमा-सशर्त-वितिय-हस्तातरीत-कृषि-विकास-कार्यक्रम-सञ्_चालन-कार्यविधि-2080 24.25 MB
हलुवावेद खेती प्रविधि 4.6 MB
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८/०७९ 2.38 MB
फलफुल भण्डारणको लागि देशभर रहेका कोल्ड स्टोरहरुको विवरण 1.58 MB
स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन निर्देशिका (दोस्रो संसोधन २०७२) 4 MB
स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ (प्रथम संसोधन) 4.06 MB
सुन्तला खेती बिमालेख 1.4 MB
कागती खेती बिमालेख 1.44 MB
किवि खेती बिमालेख 636.77 KB
केरा खेती बिमालेख 172.77 KB
जुनार खेती बिमालेख 1.46 MB
ड्रागन फल बिमालेख 709.36 KB
फलफूल खेती बीमालेख 74.71 KB
जालीघर निर्माण २ (ट्रस पूर्ण विवरण) 3.02 MB
जालीघर निर्माण गुरुयोजना 5.18 MB
वर्षे विरुवा माग निवेदन फारम 387.74 KB
प्रमुख ६ फलफूल बालीको लाम-लागत अध्ययन प्रतिवेदन 1.03 MB
फलफूल सम्बन्धी राष्‍ट्रिय तथ्याङ्क 6.3 MB