बिरुवा उत्पादनको लागि स्क्रिन हाउस निर्माणको लागि अनुमान र बिल 1.33 MB
बृहत सुन्तला अनुसन्धान विकास र बिस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ 8.2 MB
फलफुल बिरुवा उत्पादन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३, पहिलो संसोधन २०७४ 8.79 MB
कलमी काँठी प्रमाणीकरणका लागि जालीघर निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ 1.77 MB
कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७५ 6.19 MB
कार्यविधि सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती कार्यक्रम २०७५ 1.48 MB
फलफूल दशक कार्यबिधि 3.49 MB
सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ 1.79 MB